Cursus Professionalisering Examencommissieleden, 1 juni 2012

Bent ual geabonneerd op de nieuwsbrief?

Op vrijdag 1 juni 2012 organiseert het RCEC de cursus

Professionalisering Examencommissieleden

De cursus richt zich op de taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie. De examencommissie bewaakt de integrale kwaliteit van de examinering en waarborgt dat iedereen die een diploma ontvangt, voldoet aan de eisen die daarvoor zijn opgesteld.

Leden van de examencommissie in het MBO en HO behoren daarmee tot de doelgroep van deze cursus.

In het VO zijn directieleden veelal verantwoordelijk voor de gang van zaken rond de schoolonderzoeken, zij voeren veel taken uit die in het MBO en HO onder de examencommissie vallen.

Duur en werkwijze

In deze eendaagse cursus worden eerst de taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie bekeken vanuit het wettelijk kader, de standaarden van de inspectie, en vanuit een (voorlopig) functieprofiel van een examencommissielid. Vervolgens wordt aan de hand van enkele casussen en dilemma’s de praktische rol van de examencommissie in het examenproces als geheel bekeken.

Thema’s worden zo veel mogelijk behandeld vanuit praktische casussen en voorbeelden. De cursisten wordt daarom gevraagd om zelf concrete vraagstukken of problemen in te brengen. Mogelijke thema’s zijn o.a.: klachten en verzoeken van kandidaten, het streven naar kwaliteit versus praktische haalbaarheid, de plaats van de examencommissie t.o.v. het management. Daarna kijken we naar praktische consequenties van de behandelde thema’s en casussen: Hoe waarborg je kwaliteit van examinering? Waar begin je mee?

In de cursus komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • Wettelijk kader voor de examencommissie in MBO, HO, VO.
  • Standaarden Examinering van de Inspectie.
  • De 16 succescriteria van de inspectie voor de examencommissie
  • Bespreking van casussen om inzicht te verwerven in de toetsorganisatie en de rol van de examencommissie - liefst op basis van ingebrachte casussen van cursisten, anders op basis van casussen door de cursusleider ingebracht.
  • Werkwijze van de examencommissie: middelen en bevoegdheid;- de agenda van de
    examencommissie; prioriteiten stellen in het beleid.
  • Evaluatie en reflectie op de eigen examenorganisatie.

Docent

Jan Adema, Cito

Data en locatie

1 juni 2012

Stichting Cito, Arnhem, www.cito.nl

Cursuskosten

€ 600,- (Incl. BTW) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en cursusmateriaal.

Informatie

Voor vragen over de cursus kunt u contact opnemen met Birgit Olthof.

E: rcec@gw.utwente.nl T: 053 489 3555

Aanmelding

Zie onderstaand aanmeldingsformulier.

NB: Indien er te weinig aanmeldingen voor de cursus zijn, vindt de cursus geen doorgang