Onderzoek

Jorine Vermeulen

Ontwikkeling van diagnostische instrumenten voor reken-wiskunde in groep 5

Vanaf het begin van de jaren ’90 heeft in het Nederlandse reken-wiskundeonderwijs een verschuiving plaats gevonden in de opvattingen over wat en hoe leerlingen zouden moeten leren. Hierbij is meer nadruk komen te liggen op het conceptuele begrip dat aan de verschillende rekenprocedures ten grondslag ligt. Om het conceptuele begrip van een leerling te bevorderen hebben leraren informatie nodig over hoever dit begrip bij die leerling is ontwikkeld. Met behulp van diagnostisch instrumenten kan deze informatie worden verzameld.

Mijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen van digitale diagnostische instrumenten. De ontwikkelde instrumenten moeten een brug slaan tussen de signalering van sterke en zwakke kanten die plaats vindt in het leerlingvolgsysteem en het bepalen van verrijkings- of remediëringsstof waarmee het leren van de leerling wordt bevorderd. Vaak is de informatie uit het leerlingvolgsysteem onvoldoende gedetailleerd om hierover een beslissing te nemen. Door de kenmerken van items in taken te manipuleren en deze te relateren aan onderzoek naar strategiegebruik en fouten van leerlingen, kan worden achterhaalt op in welk ontwikkelingsstadium de leerling zich bevindt. Bij de ontwikkeling van de instrumenten dienen de diagnostische materialen uit Diagnosticeren en Plannen voor de onderbouw (Cito, 2008) als uitgangspunt.