Onderzoek naar de kwaliteit van de normering eindtoetsen primair onderwijs 2022

In Nederland zijn verschillende eindtoetsen in te zetten in het primair onderwijs: er wordt een Centrale Eindtoets beschikbaar gesteld door de overheid en daarnaast worden er enkele eindtoetsen aangeboden door private aanbieders. In 2021 is enige tijd na het normeren van de toetsen geconstateerd dat de normering van de Centrale Eindtoets en de normering van de eindtoetsen van private aanbieders verder uiteenliepen dan gedacht. De Wet doorstroomtoetsen PO, die vanaf schooljaar 2023-2024 in werking treedt, is bedoeld om deze problematiek definitief op telossen.

In de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 is de huidige Wet Eindtoetsing PO nog in werking. Om te voorkomen dat de problemen met de normering zich in deze jaren opnieuw voordoen, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan Stichting Cito gevraagd een model te ontwikkelen waarmee de uitslagen voor alle leerlingen op een gelijke manier tot stand komen, ongeacht welke eindtoets er is afgenomen. Cito heeft twee modellen ontwikkeld waarmee dit harmoniseren van uitslagen mogelijk is.

Omdat het werken met deze modellen nieuw is, heeft het ministerie van OCW aan RCEC gevraagd om onderzoek te doen naar de validiteit van de beide modellen en naar de mate waarin deze modellen aansluiten bij de eisen voor eindtoetsen, zoals beschreven in het Toetsbesluit Primair Onderwijs.

RCEC heeft de onderzoeksvraag gespecificeerd in vier deelvragen. Er is onderzoek gedaan naar de inhoudelijke validiteit, de bruikbaarheid en de rechtsgeldigheid van de twee modellen. Daarnaast onderzocht RCEC onder welke voorwaarden een van de twee modellen zou kunnen worden losgelaten.

RCEC heeft geconcludeerd dat de voor 2022 en 2023 ontwikkelde modellen valide, bruikbaar en rechtsgeldig zijn. Wel is daarbij het advies gegeven om in 2022 na toepassing van de modellen te corrigeren voor effecten van onder andere de coronapandemie. Ook zijn enkele aanbevelingen gedaan voor te nemen stappen om op termijn een van de twee modellen los te kunnen laten.

Het onderzoeksrapport is op 14 maart 2022 verzonden naar de leden van de Tweede Kamer. Het rapport is eveneens gedeeld met de Onderwijsinspectie, de Expertgroep Toetsen Primair Onderwijs, Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en met de verschillende aanbieders van een eindtoets.

Voor meer informatie:

De kamerbrief met daarin de aankondiging van het RCEC onderzoek.

De kamerbrief met daarin de conclusie en het advies van RCEC.

Het RCEC onderzoeksrapport ‘Onderzoek naar de kwaliteit van de normering eindtoetsen primair onderwijs 2022’.