Onderzoek naar inburgeringsexamens op basis van openbare itembanken

De huidige inburgeringsexamens zijn samengesteld uit vragen uit geheime itembanken. Geheimhouding van de vragen is nodig, om hergebruik in examens mogelijk te maken. De praktijk wijst helaas uit dat gemaakte opgaven toch op internet worden gedeeld. Kandidaten die vragen in hun examen al kennen, worden zo bevoordeeld.

Nieuwkomers in Nederland zijn gehouden aan de inburgeringsplicht. Het leren van de taal en het stimuleren van participatie staan hierin centraal. Het is de snelste weg naar meedoen in de maatschappij. Een goed en eerlijk inburgeringstraject is belangrijk. Zowel voor de nieuwkomer zelf, als voor Nederland.

Om te zorgen voor een gelijk speelveld onderzocht het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoe men het ‘lekken’ en verspreiden van examenvragen in de toekomst kan ondervangen. Een kansrijk alternatief is de overstap naar openbare itembanken, waarbij alle vragen voor iedere kandidaat openbaar beschikbaar zijn.

Omdat er nauwelijks ervaring is met openbare itembanken voor taalexamens, is RCEC gevraagd om advies. Wij hebben gekeken naar de drie centrale kwaliteitseisen van examens: validiteit, betrouwbaarheid en efficiëntie. Verder is ingegaan op het draagvlak in het veld. Hoe denken de diverse stakeholders over het openbaar maken van de examenvragen?

De conclusie van RCEC luidt dat het voor alle examenonderdelen van de inburgeringsexamens – met zowel open als gesloten vragen – mogelijk is om op een verantwoorde manier te werken met openbare itembanken. Hier zijn wel randvoorwaarden aan verbonden. De belangrijkste voorwaarde is dat de itembanken uit voldoende examenvragen moeten bestaan. Ook adviseert RCEC om bij een eventuele overstap de examens en examenvragen nauwgezet te monitoren. Alle mogelijke effecten van de overstap naar openbare itembanken verdienen daarbij aandacht.

Om draagvlak in het veld te creëren, heeft RCEC aansluitend op het onderzoek een paneldiscussie aan de hand van stellingen georganiseerd. Dit werd een levendige discussie die resulteerde in de instemming van de acht stakeholders met de bevindingen en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport.

Voor meer informatie, zie pagina 9 van de Kamerbrief uitvoering inburgering juli 2020.