RCEC heeft de Beoordelingskaders voor de Doorstroomtoetsen en het LVS primair onderwijs ontwikkeld

Per 1 januari 2023 is het College voor Toetsen en Examens (CvTE) verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van doorstroomtoetsen (voorheen eindtoetsen) en leerlingvolgsystemen (LVS) in het primair onderwijs in Europees Nederland en Bonaire.

Scholen in het primair onderwijs kunnen voor hun leerlingen in groep 8 kiezen uit verschillende doorstroomtoetsen. Van belang hierbij is dat de resultaten op deze toetsen onderling vergelijkbaar zijn, zodat het niet uitmaakt welke doorstroomtoets een leerling in groep 8 aangeboden krijgt. Het CvTE is per 1 januari 2023 eveneens verantwoordelijk voor het bewaken van deze vergelijkbaarheid van doorstroomtoetsresultaten. Daartoe worden de doorstroomtoetsen jaarlijks genormeerd met behulp van een geavanceerd psychometrisch rekenmodel.

Als voorbereiding op deze nieuwe taken van het CvTE is RCEC gevraagd om de Beoordelingskaders inhoudelijk voor te bereiden, zodat de kwaliteit van deze verschillende toetsen voor het primair onderwijs objectief kan worden bepaald en de vergelijkbaarheid van de doostroomtoetsresultaten kan worden gemonitord. Hiertoe heeft RCEC de volgende Beoordelingskaders ontwikkeld:

  • Beoordelingskader doorstroomtoetsen po
  • Beoordelingskader instrumenten binnen leerlingvolgsystemen groep 3 – 8 po
  • Beoordelingskader voor observatie- en registratie-instrumenten groep 1 – 8 po
  • Regeling beoordelingsnormen doorstroomtoetsen po
  • Checklist voor het beoordelen van de kwaliteit van observatiecategorieën en toetsopgaven

De verschillende Beoordelingskaders bevatten de onderwijskundige, psychometrische en organisatorische kwaliteitseisen waar de toetsen en instrumenten voor het primair onderwijs aan moeten voldoen om door het CvTE erkend en toegelaten te kunnen worden.

RCEC heeft haar opdracht uitgevoerd in samenspraak met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Onderwijsinspectie, de Expertgroep Toetsen PO, het CvTE, Stichting Cito, de COTAN en de aanbieders van een doorstroomtoets en/of een LVS-toets of observatie- en registratie-instrument.

De verschillende Beoordelingskaders zijn in december 2022 goedgekeurd door minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Aansluitend zijn de Beoordelingskaders als ministeriële regeling gepubliceerd in de Staatscourant.

De opdracht heeft geresulteerd in een set deugdelijke en bruikbare Beoordelingskaders, waar de betrokkenen mee uit de voeten kunnen. Graag bedanken wij alle betrokken stakeholders voor hun fijne en constructieve samenwerking bij de totstandkoming van dit eindresultaat.

Voor meer informatie over het nieuwe stelsel Toetsen po kunt u hier terecht.

De verschillende Beoordelingskaders, Regeling en Checklist, zoals gepubliceerd in de Staatscourant, kunt u hier vinden.

De wijze waarop de Beoordelingskaders tot stand zijn gekomen, kunt u lezen in dit procesverslag.