Consultancy

Het RCEC biedt verschillende vormen van consultancy aan

De eerste vorm van consultancy betreft het doen van onderzoek op het gebied van examinering en certificering.  Het RCEC heeft voor verschillende instellingen en organisaties onderzoek verricht. Zo heeft het RCEC in opdracht van het ministerie van OCenW onderzoek gedaan naar de standaardisering van examinering in het middelbaar beroepsonderwijs en voor de Onderwijsraad haar adviezen over examinering geanalyseerd in opdracht van procesmanagement mbo2010 bijgedragen aan een advies over de examinering en beoordeling van beroepscompetenties in het middelbaar beroepsonderwijs en is in opdracht van het ministerie van VROM onderzoek gedaan naar het bepalen van standaarden op de Toets Gesproken Nederlands.

De tweede vorm van consultancy betreft juridische ondersteuning en advisering van organisaties werkzaam op het gebied van examinering en certificering. Het RCEC beschikt hiervoor over gespecialiseerde juridische expertise.

De derde vorm van consultancy betreft de correctie en editing van Engelstalige artikelen en andere publicaties. De hiervoor beschikbare gespecialiseerde expertise wordt in de eerste plaats ingezet voor de promovendi en medewerkers van het RCEC maar is ook beschikbaar voor derden.