Consultancy

Het RCEC biedt verschillende vormen van consultancy aan

ONDERZOEK EN ADVIES

Consultancy betreft het uitvoeren van onderzoek op het gebied van examinering en certificering. Dat doen we voor verschillende instellingen en organisaties. Zo onderzochten we in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de standaardisering van examinering in het middelbaar beroepsonderwijs, analyseerden we voor de Onderwijsraad haar adviezen over examinering, en deden we voor het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer onderzoek naar de standaarden en cesuren op de Toets Gesproken Nederlands.